Vítejte na stránkách Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.

.:: VŠKV zahajuje bezplatné pilotní kurzy Nový občanský zákoník a Němčina pro advokátní a soudní praxi. Podrobnosti zde ::.

 

                                                                                                                                         

 

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV) patří mezi nejstarší a největší neuniverzitní soukromé vysoké školy založené po pádu totalitního systému. Její právní forma je obecně prospěšná společnost, je tedy svým charakterem spíše veřejnoprávní institucí. Byla založena v roce 1999, v současnosti má téměř 900 studentů a již několik ročníků úspěšných absolventů - bakalářů ve studijním programu B6804 Právní specializace.


VŠKV je jedinou vysokou školou (ze soukromých, veřejných i státních), která má sídlo v Karlovarském kraji. Škola poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělávání  v návaznosti na systém vzdělávání univerzitního: s ohledem na uplatnění absolventů v praxi a současně na navazující magisterské studium na dalších vysokých školách.


Cílem bakalářského studijního programu naší vysoké školy je vychovávat odborníky pro konkrétní administrativně-právní profese, pro něž je orientace v právním řádu a schopnost aplikace konkrétních segmentů veřejného nebo soukromého práva hlavní pracovní náplní.
Zároveň je snahou vyplnit existující mezery v kvalifikační struktuře pracovníků s právnickým vzděláním. Uplatnění absolventů v praxi potvrzuje, že zde je velký nedostatek právnicky vzdělaných specialistů jak pro státní správu, tak pro privátní sektor.


Mezi pedagogy školy je řada uznávaných odborníků ve své specializaci, kteří jsou zárukou její vysoké úrovně, což mimo jiné dokladují i konstatování kontrolní komise AK ohledně kvality, náročnosti a obsahu studia, obsažená ve Zprávě o hodnocení VŠKV z dubna 2010.


Studenti v průběhu studia získávají znalosti a dovednosti nejen v příslušných oblastech práva: teorie práva, ústavního práva a státovědy, římského práva, právních dějin, práva EU, občanského, obchodního, trestního a správního práva, práva sociálního zabezpečení a pracovního práva a dalších, ale rovněž z fungování ekonomiky, psychologie a komunikace, managementu, informačních systémů a služeb, absolvují výuku cizích jazyků s prohlubováním specializovaných právních jazykových znalostí a mohou si každý semestr prohlubovat svou specializaci prostřednictvím systému bloků volitelných předmětů.


Absolventi VŠKV tak mají široké uplatnění přímo v praxi, v prostředí ziskového i neziskového sektoru jako vysokoškolsky vzdělaní odborně vysoce kvalifikovaní zaměstnanci např. advokátních, notářských i exekutorských kanceláří, soudů, právních oddělení českých i nadnárodních firem, středního a vyššího managementu firem, různých oblastí státní správy i samosprávy, nebo mohou nabyté vzdělání uplatnit při samostatné podnikatelské činnosti.


Absolventi školy jsou však při svém odpovědném studiu rovněž připraveni pro zahájení navazujícího magisterského stupně studia ve většině společenskovědních oborů.


VŠKV poskytuje vysokoškolské vzdělání za jedny z nejnižších nákladů na studium v ČR.


Akreditační komise na svém jednání dne 14. 4. 2010 souhlasila s prodloužením platnosti akreditace bakalářských studijních programů a jejich oborů, které jsou uskutečňovány VŠKV do konce května roku 2014.


Rozhodnutí o prodloužení akreditace


 

Oblíbené:

Aktuality

Dny otevřených dveří

Přihláška

Foto z Promocí a imatrikulací

Promoce 2014

 

VŠKV na Facebooku     IS Moggis

 

 

_________________


Další odkazy:

 

Pro novináře

Informace od jiných subjektů

Vnitřní předpisy

JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

Nabídka prac. míst

Hodnocení výuky